ติดต่อหน่วยงาน

หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112
โทร. 0-7428-8037-39, 8192 โทรสาร 0-7455-8859