แบบฟอร์มต่าง ๆ 

   

          1.  คำขอมีบัตรเข้า-ออกอาคารนอกเวลาราชการ (สำหรับนักศึกษา)

             1.1  แบบฟอร์มแบบภาษาไทย (Thai)

                         (สามารถส่งรูปถ่ายตามลิงค์นี้  https://qrgo.page.link/Gwyus)

             1.2  แบบฟอร์มแบบภาษาอังกฤษ (Eng)

 

         2.  คำขอมีบัตรเข้า-ออกอาคารนอกเวลาราชการ  (สำหรับบุคลากร)

               2.1 แบบฟอร์ม

             QR Code

             หรือ Link  https://forms.gle/3W6BXaPoQLdBLBX56

 

        3.  ขอใช้ห้องนอกเวลาราชการคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

              3.1  แบบฟอร์มขอใช้ห้องนอกเวลาราชการ 

 

       4.  คำร้องขอมีบัตรอนุญาตให้จอดรถยนต์ภายในคณะฯ (สติ๊กเกอร์รถยนต์)

               4.1 กรณีเป็นเจ้าของรถ

                    - แบบคำร้องขอบัตรอนุญาตให้จอดรถยนต์ภายใน คณะวิทยาศาสตร์

               4.2  กรณีไม่ใช่เป็นเจ้าของรถ

                   - แบบคำร้องขอบัตรอนุญาตให้จอดรถยนต์ภายใน คณะวิทยาศาสตร์

                   - หนังสือยินยอมจากเจ้าของรถ