ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วย และงานธุรการ  

 

                                              ผู้บริหาร

 

                                                             

                                           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กำแหง  วัฒนเสน                        

    
 
                                     รองคณบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม     

                           หัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

 

                                                          thunyarode

                                                    นายธันยโรจน์  อินสุวรรโณ

 

                                                               โทร.8037

                                              e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

                                                   งานธุรการ

 

นางมยุรี  ราชยอด

โทร.8038

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • ดูแลระบบเอกสาร e-doc ของหน่วยฯ
  • ขออนุมัติจ้างซ่อม/จ้างทำ/จ้างเหมา ด้วยวิธีตกลงราคา  งานก่อสร้าง และงานประปา
  • ขออนุมัติใช้เงินและขออนุมัติดำเนินการงานปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
  • จัดทำรายงานประมาณราคากลางของงานก่อสร้าง
  • ขออนุมัติใช้เงินและขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ของหน่วยฯ
  • ขออนุมัติและดำเนินการจัดซื้อวัสดุงานก่อสร้าง ประปา  ไฟฟ้า และการเกษตร
  • คำนวณค่าใช้น้ำประปา/ค่าไฟฟ้าของร้านค้าแต่ละเดือน
  • ดูแล และจัดทำบัญชีคุมยอดเงินหมุนเวียนทดรองจ่ายของหน่วยฯ และรายงานสถานะการเงิน
  • ประสานงานและดำเนินการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ในส่วนที่หน่วยฯ รับผิดชอบ

 

  

 

 

นางสาวปิยะเนตร  ไชยกูล

โทร.8039

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

นางอริสา  สุวรรณรัตน์

โทร.8402

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.