ภาระงานของหน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ 

 

หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีนโยบายในการปฏิบัติงานเพื่อสนองนโยบายของคณะฯ ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

    1. งานด้านบริหารและจัดการทั่วไป

    2. งานด้านการซ่อมบำรุง รักษา ติดตั้ง ระบบสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ เครื่องปรับอากาศ ประปา ซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่เป็นงานไม้ ฯลฯ  

    3. งานด้านอาคารสถานที่และสิ่งก่อสร้าง ได้แก่ งานออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคากลาง ควบคุมงานก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารให้พร้อมใช้งาน

   4. งานด้านยานพาหนะ ให้บริการยานพาหนะ เพื่ออำนวยความสะดวกในการสนับสนุนงานการเรียนการสอน งานวิทยานิพนธ์ งานวิจัย งานบริการวิชาการ งานภารกิจของภาควิชา/หน่วยงาน งานสวัสดิการ

   5. งานด้านรักษาความปลอดภัย และป้องกันอัคคีภัย

   6. งานด้านดูแลบำรุงรักษาสนาม-ภูมิทัศน์

   7. งานด้านดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยภายในคณะฯ