เรียน  บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ทุกท่าน

ตามที่ ภาควิชาเคมี ได้รับเกียรติจากสมาคมเคมีฯ ให้เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานประชุมวิชาการเคมีและเคมีประยุกต์ระดับนานาชาติ Pure and Applied Chemistry International Conference 2018 (PACCON 2018) ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ม.อ. อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  นั้น  

คณะฯ มีความจำเป็นต้องใช้รถยนต์ของคณะทุกคัน ในการให้บริการรับ-ส่งแขกและผู้เข้าร่วมประชุมในงานดังกล่าว ระหว่างวันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2561 อนึ่ง หากท่านมีความประสงค์หรือจำเป็นจะใช้รถยนต์ในช่วงวันดังกล่าว สามารถขอใช้รถยนต์(เช่า) ผ่านระบบบริหารจัดการการขอใช้รถยนต์ได้ที่  scmis.sci.psu.ac.th/sccar/login.asp  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาส นี้

 

ขอแสดงความนับถือ

ธันยโรจน์ อินสุวรรโณ

โทร. 8037, 8039